SAVETI - PODIZANJE STAMBENOG KREDITA

Stanovi u izgradnji se mogu kupovati putem kredita kod poslovnih banaka. Uslovi koje banke traže prlikom dobijanja kredita obično se nazivaju opštim uslovima za dobijanje kredita. Pored toga svaka banka ima svoje tzv. instrumente obezbedjenja kredita. S obzirom da su uslovi kreditiranja i kamatne stope različite od banke do banke, odabiru banke treba pristupiti temeljito, jer su male kamatne razlike i troškovi obrade kredita kroz dugoročnu otplatu mogu značajno uticati na visinu rate i konačni iznos otplate.

Za kupovinu stana u izgradnji na kredit postoje dve mogućnosti:

 • Prvi način je kupovina na kredit neuknjiženog stana uz uspostavljanje hipoteke na tom istom stanu, pri čemu stan mora biti najmanje 80% izgrađen, preciznije da je objekat skoro u potpunosti završen
 • Drugi način je da se kupi stan u izgradnji, a da se hipoteka stavi na neki drugi objekat koji je uknjižen (postoji mogućnost da se naknadno, kada se stan koji je predmet kupovine uknjiži, hipoteka stavi na taj stan, a da se sa prvog stana briše).

U oba slučaja je neophodna procena vrednosti nekretnine koja se daje u zalog. Pod procenom se podrazumeva nalaz veštaka građevinske struke kojim se osim procene građevinske i tržišne vrednosti objetka (uz fotografiju), potvrđuje da je objekat najmanje 80% završen, kao i da faktičko stanje objekta ne odstupa od građevinske dozvole u meri u kojoj bi to dovelo do rušenja celog objekta ili njegovog dela, čime bi se značajno smanjila vrednost objekta. Pored navedenog, procena mora obavezno da sadrži izjavu veštaka da je izvršio uvid u glavni projekat i ostalu projektno-tehničku dokumentaciju i da na osnovu toga potvrđuje usklađenost izgrađenog objekta sa projektno-tehničkom dokumentacijom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRENJE KREDITA

 • predugovor o kupovini nekretnine
 • procena vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka
 • izvod iz zemljišnih knjiga ili izvod iz lista nepokretnosti (ne stariji od pet dana)
 • zahtev za kredit (obrazac banke)
 • potvrda o zaposlenju i visini primanja (obrazac banke)
 • fotokopija lične karte
 • administrativna zabrana (obrazac banke)

INSTRUMENTI OBEZBEÐENJA STAMBENOG KREDITA

 • sudska hipoteka na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini
 • osiguranje nekretnine na gradjevinsku vrednost od osnovnih rizika i dopunskog rizika sa vinkulacijom polise u korist banke
 • polisa životnog osiguranja korisnika kredita na iznos odobrenog kredita sa vinkulacijom polise u korist banke